Közmeghallgatás adatai 2020. év

EFOP-1.5.3-16-2017-00045 azonosító számú “Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Nagyecsed és mikro-térségének összefogásával” elnevezésű projekt kapcsán.
2021-01-09
Áramszünet értesítő 2021.01.26. (kedd)
2021-01-20

 

Éves közmeghallgatás

 

 

Az önkormányzat képviselő-testületének évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, így jelen helyzetben a képviselő-testület nem működhet.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében döntéshozatalt biztosító jogkörben eljárva, az önkormányzat érdekében a Polgármester jár el.

A lakosságot ezúton tájékoztatom az önkormányzat 2020. évi működéséről, főbb adatokról.

 

A lakosság száma stagnál, január 1-i állapot szerint 1731 fő, ami változik évről évre, hol több, hol kevesebb. Születések száma 14, jelenleg 6 várandósunk van.  Házasságkötések száma, a CSOK-nak köszönhetően sokan vettek itt házat, kötnek házasságot, ez 6 alkalom volt.  Halálesetek száma 73, ehhez még hozzájön a z otthonban történt halálesetek száma.

A Kormány 2013-tól az önkormányzatok felelősségére bízta a segélyezést. Lakossági támogatásaink, a települési támogatások néven futnak.  611.641,-Ft a köztemetés, ez megállapodás alapján visszafizetésre kerül, ez néha sikeres, többször nem. A lakhatási támogatást 42 kérelmező számára állapítottuk meg,  gyógyszertámogatásban 24 fő részesült, átmeneti segélyben 63 fő, ezekre összesen 1.483.575 Ft-ot fizettünk ki.  A 70 éven felüliek támogatása átalakult, már Erzsébet utalvány nincs, pénzben adtuk, a korhatár 65 lett, erre 1.075.000,-Ft lett fizetve, és 216 fő részesült benne. Iskoláztatási támogatást pedig 400.000,-Ft összegben fizettünk ki, 36 fő igényelte. Születési támogatást 5 jogosult számára fizettünk ki. Gyermekvédelmi támogatásra 2.7171.000,-Ft-ot fizettünk ki. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakoztunk, összege 250.000,-Ft, és 6 fő jogosult rá. . Lakástámogatást adtunk, 250.000,-Ft összegben.

A szociális tűzifára kaptunk támogatást, 6.624.320,- forintot, többet, mint eddig bármikor, de hozzá kell tenni, hogy önkormányzatnak közel 1.856.231,-Ft-ba került szállítás, amit saját erőből kellett fedezni, ez az erdőből való ide szállítás költségét, és a lakosok számára való kiszállítás költségét jelenti.

A beadási határidő két hét volt, meghirdettük, kihirdettük, szokás szerint.  336 kérelem érkezett be, ebből kettő került elutasításra, mert nem felelt meg a feltételeknek. 1,0419 m3 fát tudtunk kiosztani háztartásonként.  A szociális rendeletben módosításokat vezettünk át, egyes támogatások, mint gyógyszer, vagy eseti támogatások jövedelemhatárát módosítottuk, hogy minél többen férjenek bele. A szociális szolgáltatásokat érintően a Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat keretén belül, Társulás által biztosítjuk az ellátásokat. Géberjéntelepülésen 9 fő számára,  és Györtelek településen a szociális étkeztetést 47 fő ellátott számára biztosítjuk. A házi segítségnyújtás 54 fő (személyi gondozás: 40fő , szociális segítés:14 fő),  számára biztosítjuk.  Jár ki az OTP-s kis busz, csütörtökönként, a lakosok számára ez jó, helybe jön szolgáltatást.

A karácsonyi csomagot idén is biztosítottuk a családok részére a vonatkozó rendelet alapján. Összesen ez 493 családot jelentett.  Kiegészítettük tisztítószerekkel, fertőtlenítővel a vírus helyzetre tekintettel a tartós élelmiszereket.

A közmunkával kapcsolatosan. Két fajta működik nálunk, egyik a járási startmunka mintaprogram. Ez 2020.03.01., és 2021.02.28. között működik. A helyi sajátosságokra épülő program 19 fővel működik, bérköltsége 21.735.072,-Ft, a dologi kiadás 7.744.915,-Ft, önerő pedig 166.557,-Ft. A másik program a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, ebben 10 fő vesz részt, és 11.666.882,-Ft a költsége, ebből is a bér a nagyobb 11.072.940,- forintot tesz ki, a dologi része 593.942,-Ft.

A közmunkások száma kevesebb, a munka változatlan. Kérem a lakosok türelmét.

A költségvetésről. Nagyrészt állami támogatás, normatíva fedezi a költségvetésünket,  illetve az eltérést a pályázatokból adódó, elnyert, és kapott támogatások adják. Állami bevételünk, feladatfinanszírozás formájában működik. Van olyan feladat, amit jól finanszíroznak, és sajnos van, amit nem. Például az intézmények működtetéséhez, sokat kell hozzátenni ahhoz, hogy megfelelően működtetni tudjuk azokat. Az adóbevételünk jó, a behajtást igyekszünk végezni. A helyi adó ugyanolyan adó, mint az Apeh előírásai. I. fokú adóhatság jegyző, törvény írja elő, hogy a kintlévőséget be kell hajtani, a törvényben előírt módon, határidőkkel. Az adók: gépjárműadó, iparűzési adó, kommunális adó, és a talajtejelési díj van. A kommunális adó nem szemét díj, ezt minden évben elmondjuk. Köszönöm, aki adóját rendesen, rendszeresen befizeti. Kommunális adó: 1491101,-Ft, Iparűzési adó: 14.247.445,-Ft, Késedelmi pótlék: 67.936,-Ft. Talajterhelési díj: 32.060.,-Ft, Idegenforgalmi adó: 10.800,-Ft.

A befizetett gépjármű adót 2020. évben teljes egészében át kellett utalni az Államkincstár számlájára.

Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettséget 2020. december 31-ig felfüggesztették.

 

Intézményeink: Napsugár Óvoda és Konyha, Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi szolgálat, Közös Hivatal.

Az óvodával kapcsolatosan, 2019. szeptembertől kezdtük meg a 3 csoporttal a nevelési évet. Szükség volt a bővítésre a gyereklétszám miatt. Az éves munkájukat a dolgozóknak köszönöm. Csoportonként 2 fő óvónő, 1 dajka végzi a munkát. 14 fővel működik az óvoda, ebben karbantartó és a konyhai dolgozók is benne vannak. Az óvoda épülete másodjára újult meg 2019.évben.  Energetikai fejlesztésben, nyílászárók cseréje, kazáncsere, szigetelés ,festés valósult meg. A Magyar falu programban a kerítés, óvodai kültéri játékok beszerzése valósult meg. 5.380.430,-Ft-ot adtak rá pályázat keretében. A gyerekek megállják a helyüket a környező iskolákban ami a dolgozók színvonalas, minőségi, jó munkáját mutatja.  Köszönöm az óvónők, a segítők, és a fizikai dolgozók munkáját.

A szolgálat 10 fővel működik. Az új vezető 2019. január 1-től  Végh Edit. A családsegítést látják el, családokat gondoznak családsegítésben, továbbá gyermekjólétben is több család van. Étkeztetést biztosítják. Társulásban működik. Sokat segítenek a működésben az idősek. Az idősek nappali ellátása keretében a nyugdíjasok Györtelek jó hírnevét viszik az országban. A szolgálat munkatársai hónapról hónapra jobb, minőségibb munkát végeznek.

 

Az egészségügyről röviden. Dr. Varga Sándor a háziorvosunk, körülbelül 1700 fős praxisszámmal. Végre a rendelő épülete is megújult, az építőiparban az árváltozások miatt a kivitelezés veszélyben volt, de 2019. év végére befejetzék, 2020. év elején a felújítása befejeződött véglegesen.. Szigetelésre került sor, tető, nyílászáró cseréjére, mozgáskorlátozottak mosdója, feljáró kiépítésére került sor. A rendelés 2020. januártól folytatódott a régi helyen.

A védőnői szolgálat: továbbra is három településre kiterjedően látja el a feladatát a védőnő. Sok társulásnak tagjai vagyunk, sok feladatot, melyek kötelezőek, csak így társulási formában tudjuk ellátni, bölcsőde, ügyelet, szociális szolgáltatások.

A közös önkormányzati hivatal, Fülpösdaróccal együtt működik. Most, a választás után lehet módosítani rajta, egyenlőre mi nem szándékozunk ezen változtatni. 8 fővel működik, Köszönöm a jegyző, és a dolgozók munkáját. A választási iroda tagjaként is működtek az elmúlt hónapokban, a mindennapi munkájuk mellett. Köszönöm.   Jó döntés volt akkor, jól működik most is a közös hivatal. Az önkormányzat a képviselő-testület, polgármester ,és két közalkalmazottat jelenti. Köszönöm a dolgozóknak  a munkáját. Büszke vagyok rátok.

A könyvtár. Végre az ott dolgozó státuszát is tudtuk rendezni, közalkalmazottként végzi a munkát.

Az önkormányzatnak fizetési gondja nincs, vagyon csak gyarapodott. Takarékosan igyekszünk dolgozni.

A rendezvények. Ebben az évben pályázatoknak köszönhetően lehetőség lett volna, de a veszélyhelyzet kihirdetésével minden programot, rendezvényt lemondott a testület. Nagyecsed várossal közösen veszünk részt EFOP pályázatban, melynek keretében különböző tematikájú, témájú programok szervezése, lebonyolítása zajlik, zajlott volna.

A települési támogatásról szóló  rendeletünk módosításával a 70 évet 65 évre csökkentettük, így támogatást kaptak azok a lakosok is, aki 65 éven felüliek, sajnos az évente megrendezendő műsor elmaradt.

A halottak napi ünnepséget minden évben megszervezzük, de sajnos a dolgozókon, iskolásokon kívül a lakosság felől nincs érdeklődés. A hagyományt mi folytatjuk, fontos az emlékezés.

Fejlesztések, környezet.

A Tunyogi úton megépült a kerékpárút 2019. év elején. Szeretnénk Nagyecsed irányába is a kerékpár utat megépíteni, reméljük, hogy lesz rá pályázati lehetőség. Ha lesz, élni fogunk vele. Az M49-es elkerülő tervezése folyamatban van, 20 hónapjuk van tervezni, kivitelezni.

Tervben volt az  Ecsedi útra járdát felújítás, építés. A Szabolcsi Építők útján van járda, az utat ott is fel kell majd újítani.   Az Ecsedi úti járdafelújításra 5.250,- E Ft-tot kaptunk, 2020. évben ez meg is valósult.

A Magyar Falu pályázatban megnyertük a Dankó,Dobó, Petőfi utak felújítására beadott pályázatot, ez a pályázat is megvalósításra került, 28.529.908,-Ft összegben támogatták.

Jövőre a többi utat lehet folytatni, pályázatban természetesen.  Hátrányos helyzetű településként, 40 milliós kamera rendszer kiépítésére nyertünk támogatást. Ez egy kiemelt közbiztonsági projekt, ez lesz a példa, ha megvalósul. 32 kamera lesz elhelyezve a rendőrséggel együttműködésben fog működni. Arc, és rendszám felismeréssel bíró kamerák lesznek ezek már. A megelőzés érdeke mindenkinek. A tervezési költség 3.949.700,-Ft volt, 2021. évben a kivitelezés, a beszerzés fog folytatódni.

A szolgálati lakás felújításra adtunk be még pályázatot, illetve mezőgazdasági eszköz beszerzésre. Ez utóbbit , hogy szolgáltatást bővíteni tudjuk. Előbbit , mert a lakás nagyon régi, lelakott. Erre a Magyar Falu Programban megnyertük a támogatást, hamarosan elkezdődik a megvalósításához szükséges beszerzés lebonyolítása, a kivitelezés.

Civil szervezeteink nincsenek. A Református egyházzal jó kapcsolatot ápolunk. Jó az együttműködés, főleg az óvoda intézménnyel tartják a kapcsolatot. A Baptista egyháznak még nincs itt új tiszteletese, de a közösség működik.  Katolikus egyház felé volt egy vállalásom tavaly, hogy nincs Istentisztelet a kápolnában,  ígéretem, teszek lépést az ügyben. Tavasszal egy állomása volt Györtelek egy zarándoklatnak, így alkalmam nyílt Kocsi Fülöp érsek úrral beszélni, de azóta sincs lépés az ügyben.

 

Az M49-esről, folyamatban van a kivitelező kiválasztása, egyeztetések.

Tervek, 2020, és tovább. Az utak felújítása fontos, most Ecsedi, Szabolcs építők útja, illetve kerékpárút építés Ecsed felé.

A Sport utcát is mondhatom, a Szegvéget is. A szegvégen az a gond, hogy az út a Szamosban van, ahová út lehet. Sport utcán pedig a kerítést meg lehet nézni, amit az ott lakót tesznek tönkre, vagy az árkot, amiből felszedték a járólapot.

Köszönöm az együttműködésüket. Sikeresek együtt, Önökkel vagyunk, a hibákból meg tanulni tudunk.

Kérem, hogy ugyanúgy figyeljünk egymásra ,a szomszédra, az idősekre, akikről tudjuk, hogy segítségre szorulnak, figyeljünk.  A testületnek köszönöm a munkáját, hiszen sikeres működésben óriási a szerepe. Büszkék lehetünk egymásra, a lakosságra, és a lakosok a testületre, jó együttműködéssel egy élhető közösséget, települést hoztunk létre. Kérem, hogy télen figyeljenek oda egymásra, idősebbekre, beteg emberekre. Akiknek szükségük van a segítségre, jelezzenek nekünk, illetve aki tud olyanról, aki segítségre szorul, az jelezze. Nem hivatalos civiljeink az idős, nyugdíjas klubunk, nekik köszönöm, hogy a település hírét viszik, részt vesznek megyei rendezvényeken.  A jó hírünket viszik, ápolják a kultúrát. Köszönjük nekik.

Györtelek, 2020. december 28.

 

 

 

Halmi József                                                                        dr. Sipos Éva

polgármester                                                                             jegyző

 

Letölthető (.docx):Közmeghallgatásra szánt, főbb adatok, beszámoló 2020

Megszakítás