Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv a Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Györtelek társulás által fenntartott költségvetési szerv.

A társulás tagjai: Györtelek, Fülpösdaróc, Ökörítófülpös, Géberjén, Rápolt önkormányzatok

Az intézmény vezetője: Végh Edit.


4752 Győrtelek, Kossuth u 19.

+36 44 357 771

cssgyjsz.gyortelek@gmail.com


Ellátott feladatok:

A szociális alapszolgáltatás keretében család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek, demens betegek nappali ellátása a 1993. évi III. törvény és a 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján.

  • A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.
  • Család- és gyermekjóléti szolgáltatások a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, valamint olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
  • Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Telephelyei, területi irodái, nyitva álló helyiségek MEGNEVEZÉSE Telephely, területi irodái, nyitva álló helyiségek CÍMEI
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Györtelek, Kossuth utca 19.

Ököritófülpös, Kossuth utca .30,
Géberjén, Móricz Zs. utca. 30/a.,

Rápolt,  Fő tér 12.

Fülpösdaróc, Fő  utca.48

Szociális étkeztetés Györtelek, Kossuth utca 19.,

Géberjén, Móricz Zs. utca. 30/a.

Fülpösdaróc, Fő u.48.

Házi segítségnyújtás Győrtelek, Kossuth utca. 19.
Idősek nappali ellátása Győrtelek, Kossuth utca. 19.
Demens betegek nappali ellátása Győrtelek, Kossuth utca. 19.

 

Alapító okirat Gyermekjóléti Szolgálat

Megszakítás