Tájékoztató óvodai beiratkozásról

Györteleki HVI
2017-12-08
Hirdetmény
2019-04-25

Óvodai beíratás 2019

Györteleki Napsugár Óvoda OM: 202235

4752 Györtelek, Kossuth út 133/c Tel: 44-357-048

 

ÓVODAI BEÍRATÁS

Győrtelek Község Önkormányzat  értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodában:

 

 1.  A 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja
 2. április 29-30-án, (hétfő,kedd) 8001500 óra
 3. A beíratás helye:

Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha Győrtelek, Kossuth u. 133/c.

 

 1. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,(szem.ig. vagy anyakönyvi kivonat)
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek nevére kiállított Hatósági igazolvány(TAJ kártya)

 

 1. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 15-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

 

 1. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Győrtelek Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

 

 1. A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törv..8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Megszakítás