Hirdetmény
2023-05-08
Hirdetmény
2023-05-08
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 12994
Intézményi iktatószám: Gy/748/2023.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
GYŐRTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Györteleki Napsugár Óvoda és Konyha
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
óvodavezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása
különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az
intézményvezető felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és a takarékos
gazdálkodásért. Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a pedagógiai munkát.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Győrtelek
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az intézmény a gyermekek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
óvodai nevelését.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A pályázatokat lezárt borítékban, postai úton, vagy személyesen Györtelek
Község Polgármesteréhez(4752 Györtelek, Kossuth út 47.) kell eljuttatni. A vezetői megbízás
időtartam: 2023. augusztus 1.- 2028. július 31. közti időszak.. Három hónap próbaidőt alkalmaz a
munkáltató sikeres pályázó esetén. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
– Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Óvodapedagógusok képzése, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és
szakképzettség
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Óvodapedagógusok képzése, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– Pedagógus munkakörben eltöltött – legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
– Magasabb vezetői megbízást többcélú intézményben az kaphat, aki
bármely, az intézmény által biztosított szolgáltatás, illetve ellátás vezetőjére
meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak megfelel
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– Büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott
büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
– Nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
– adatkezelési nyilatkozat
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– vezetői program
– szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.10. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálására a jogszabályban meghatározott
szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével a véleményezési eljárást követő első
képviselő-testületi ülésen kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.10. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.gyortelek.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.08.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

óvodavezető AllasHirdetes_óvodavezető 2023 pdf

Megszakítás