ÁLLÁSPÁLYÁZAT SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉRE FELKÉSZÜLÉS !
2023-03-24
Felhívás-óvodai beiratkozásra
2023-03-28
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9499
Intézményi iktatószám: 18/1920/2023.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jelen pályázati felhívás a Szatmári Egyesített Szociális
és Egészségügyi Alapellátási Intézményeknél intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
betöltésére irányul. A vezetői megbízás határozott időre szól: 2023. július 1. – 2028. június 30. A
vezetői beosztással történő megbízáshoz szükséges közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén
a betöltendő munkakör: esetmenedzser. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézmények integrált szervezeti formában működik, az intézmény által biztosított
szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, fogyatékos
személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, hajléktalan személyek átmeneti szállása,
gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ,
bölcsődei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás. (Az intézmény honlap címe:
www.eszimateszalka.hu). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok: az intézmény
működtetése, a szakmai feladatok ellátása, irányítása, melynek keretében felelős az alapító okirat
és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért;
irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az
intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság
követelményének érvényesítéséért. Felelős a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény
működéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséért, valamint gondoskodik azok betartásáról;
beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Mátészalka
Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézmények szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátást biztosít. A Társulás tagjai a
mátészalkai járás települései. Az egyes ellátásokat az Intézmény eltérő ellátási területen, a
szolgáltatás ellátásához csatlakozó települések lakossága számára biztosítja.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Illetmény és juttatások tekintetében a Kjt. és 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet az irányadóak. A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázat Társulás címére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9499
Intézményi iktatószám: 18/1920/2023.
történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), személyesen a Mátészalkai
Polgármesteri Hivatal (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) I. em. 12. irodában történő leadásával. A
borítékon fel kell tüntetni az intézményi iktatószámot. További információt Potosné dr. Kovács
Zsuzsanna aljegyző nyújt (44/501-391, aljegyzo@mateszalka.hu).

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Szociális gondoskodás, m.n.s., Az intézmény által biztosított szolgáltatás, ellátás vezetőjére
meghatározott, felsőfokú végzettség valamelyike

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 10
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 10
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében, valamint a 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 2. mellékletében az intézmény által biztosított szolgáltatások vezetőjére
meghatározott felsőfokú iskolai végzettség valamelyike.
– Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
– Legalább tíz év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás , illetve a
köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat.
– A pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi
CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.
– A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességét érintő
gondnokság alatt.
– A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyilvános, vagy
zárt ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.
– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben
a Kjt. 41. § (1), (2) bekezdés, továbbá a 43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tanúsítja, hogy a
Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben
nem áll fenn.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9499
Intézményi iktatószám: 18/1920/2023.
– Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.
– Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
– Szociális vagy gyermekjóléti területen szerzett, legalább 10 éves vezetői
tapasztalat, melynek hitelt érdemlő igazolása szükséges.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
– vezetői program
– szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.30. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a pályázati határidő
lejártát követő huszonegy napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A Társulás Társulási
Tanácsa a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve hozza meg döntését.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Társulás tagönkormányzatainak (26
település) honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Társulási Tanács 8_2023.(IV. 24.) határozata

AllasHirdetes_intézményvezető (magasabb vezető) publikált

Megszakítás