Óvodapedagógus munkakör – Győrteleki Napsugár Óvoda, Győrtelek 2022

Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratásáról 2022
2022-03-22
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választási tájékoztató!
2022-05-17

Győrteleki Napsugár Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győrteleki Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2025.03.15- –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4752 Györtelek, Kossuth út 133. C

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2,5-7 éves korú gyermekek gondozására, nevelésére vonatkozó feladatok ellátása. Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályok, és a vezető utasításai alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség

•         Nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt

•         Egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

•         Szakmai elhívatottság, együttműködő képesség, szakmai igényesség, teherbírás, gyermekszeretet,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata (sikeres pályázat esetén az eredeti bemutatása),

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális – gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontja,

•         Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

•         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         Foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergelyné Pinczés Mónika nyújt, a 44/357048 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Győrteleki Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (4752 Györtelek, Kossuth út 133. C ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy/767/2022. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•         Elektronikus úton Gergelyné Pinczés Mónika részére a ovigyortelek@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Gergelyné Pinczés Mónika, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4752 Györtelek, Kossuth út 133. C .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat egy ad hoc bizottság megvizsgálja tartalmilag ,formailag megfelel e a kiírásnak. A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kinevezésről az óvodavezető dönt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. A kinevezésben kettő hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gyortelek.hu – 2022. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kettő hónap próbaidőt alkalmaz a munkáltató sikeres pályázó esetén. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja

Letölthető:óvoda állás 2022 május