Választási Hirdetmény 2022
2022-02-18
Magyar Honvédség hivatalos felhívás
2022-03-12

F E L H Í VÁ S

Az óvodai beiratkozás rendjéről a 2022/2023-as nevelési évben

 

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

2022/2023-as évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. évben születettek és 2022. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszeréről szóló 2012. évi II törvény 247. §-a értelmében.

 

Óvodai beiratkozás időpontjai:

2022.április 25 800-1500 óráig

2022.április 26. 800-1500 óráig

 

 Helye: Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha

           4752, Győrtelek Kossuth út 133/c

 

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2022/2023. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
A beiratkozást az ovigyortelek@gmail.com  elektronikus címen kell jelezni.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • óvodai felvételi kérelmet (kérhető személyesen az óvodában vagy letölthető a Győrtelek Község honlapjáról(http://gyortelek.hu/)vagy a Győrteleki Hírmondó Facebook oldaláról https://www.facebook.com/gyortelekihirmondo)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Győrtelek község közigazgatási területe.

 

Az óvoda alapító okirata szerint, a Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.

 

 

Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár kérjük bemutatni az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.

 

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap (2022.05.30.). Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található, az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A beiratkozási adatlap átvehető az óvodában, Győrtelek, Kossuth út 133/c

 

Külföldön tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

 

Felmentési kérelem

A szülő – tárgyév április 15.. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Gergelyné Pinczés Mónika

Óvodavezető

 

5_0_Óvodai_felvétel_iránti_kérelem_GDPR.letöltés